• 0
عوامل موفقیت کسب و کار ها در سال 2024

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

شور و اشتیاق و هدف

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

اعتبارسنجی ایده
3 اسفند 1402

اعتبارسنجی ایده

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

تفاوت بیزینس پلن و بیزینس مدل

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

دیجیتال مارکتینگ
2 اسفند 1402

تامین مالی

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

تدوین یک طرح تجاری قوی

ارسال شده توسط

حامد مشایخ