• 0
شور و اشتیاق و هدف

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

اعتبارسنجی ایده
3 اسفند 1402

اعتبارسنجی ایده

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

تفاوت بیزینس پلن و بیزینس مدل

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

تامین مالی
2 اسفند 1402

تامین مالی

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

تدوین یک طرح تجاری قوی

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

ساختن یک تیم متخصص و توانمند

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

ارسال شده توسط

حامد مشایخ

طرح کسب و کار

ارسال شده توسط

حامد مشایخ